Nội dung cần tìm   

Stt

Số/Ký hiệu

Ngày BH

Trích yếu

Tải về

1

362/-HD/TCT

31/05/2019

Hướng dẫn viết tiểu luận Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên

2

361/-HD/TCT

31/05/2019

Hướng dẫn viết bài thu hoạch nghiên cứu thực tế cuối khóa (chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính)

3

359/-HD/TCT

31/05/2019

Hướng dẫn việc viết khóa luận tốt nghiệp Chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

4

135/-HD/TCT

07/03/2019

HƯỚNG DẪN Hoạt động sáng kiến tại Trường Chính trị tỉnh Phú Yên

5

159//HD-TCT

18/04/2017

Hướng dẫn viết tiểu luận chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên

6

203//TCT

10/05/2018

Điều chỉnh thời lượng chương trình bồi dưỡng các hội, đoàn thể ở cơ sở

7

172//HD-TCT

23/04/2018

Hướng dẫn Viết báo cáo thu hoạch nghiên cứu thực tế của giảng viên

8

303//HD-TCT

21/06/2017

Hướng dẫn viết bài thu hoạch nghiên cứu thực tế cuối khóa

9

101//HD-TCT

15/03/2018

Hướng dẫn Viết, đánh giá, công nhận sáng kiến

10

88//QĐ-TCT

07/03/2018

Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Phú Yên

11

70//QĐ-TCT

09/02/2018

Quy chế quản lý giảng dạy và học tập chương trình TCLLCT-HC và BD ngạch Chuyên viên (sửa đổi, bổ sung)

12

466/QĐ-TCT

26/10/2017

Quy chế quản lý giảng dạy và học tập chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên

13

410/HD-TCT

27/10/2016

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị tỉnh Phú Yên

Liên kết