Nội dung cần tìm   

Stt

Số/Ký hiệu

Ngày BH

Trích yếu

Tải về

1

362/-HD/TCT

31/05/2019

Hướng dẫn viết tiểu luận Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên

2

361/-HD/TCT

31/05/2019

Hướng dẫn viết bài thu hoạch nghiên cứu thực tế cuối khóa (chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính)

3

360/-HD/TCT

31/05/2019

Hướng dẫn thực hiện quản lý việc vắng học, vắng thi, học bổ sung, thi bổ sung và đi nghiên cứu thực tế của học viên

4

359/-HD/TCT

31/05/2019

Hướng dẫn việc viết khóa luận tốt nghiệp Chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

5

2252/-QĐ/HVCTQG

02/05/2019

Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

6

135/-HD/TCT

07/03/2019

HƯỚNG DẪN Hoạt động sáng kiến tại Trường Chính trị tỉnh Phú Yên

7

159//HD-TCT

18/04/2017

Hướng dẫn viết tiểu luận chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên

8

203//TCT

10/05/2018

Điều chỉnh thời lượng chương trình bồi dưỡng các hội, đoàn thể ở cơ sở

9

172//HD-TCT

23/04/2018

Hướng dẫn Viết báo cáo thu hoạch nghiên cứu thực tế của giảng viên

10

303//HD-TCT

21/06/2017

Hướng dẫn viết bài thu hoạch nghiên cứu thực tế cuối khóa

11

101//HD-TCT

15/03/2018

Hướng dẫn Viết, đánh giá, công nhận sáng kiến

12

88//QĐ-TCT

07/03/2018

Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Phú Yên

13

70//QĐ-TCT

09/02/2018

Quy chế quản lý giảng dạy và học tập chương trình TCLLCT-HC và BD ngạch Chuyên viên (sửa đổi, bổ sung)

14

430/A/TB-TCT

28/09/2017

Kết luận của Hiệu trưởng về phối hợp thực hiện chương trình bồi dưỡng cán bộ hội, đoàn thể cấp cơ sở

15

466/QĐ-TCT

26/10/2017

Quy chế quản lý giảng dạy và học tập chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên

16

410/HD-TCT

27/10/2016

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị tỉnh Phú Yên

17

1479/QĐ-HVCTQG

21/04/2014

Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG v/v ban hành Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

18

1855/QĐ-HVCTQG

21/04/2016

Quyết định Số: 1855/QĐ-HVCTQG, ngày 21/4/2016 về việc ban hành bộ Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Liên kết