08/12/2021

ThS Nguyễn Trọng Cảnh

Phó Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

 

1- Quan niệm về quyền lực của nhân dân trong thời kỳ cổ đại

Từ lúc tan rã của chế độ công xã thị tộc, cùng với sự xuất hiện của cải dự trữ và việc chiếm hữu của cải dự trữ, bắt đầu hình thành bộ máy cai trị của tầng lớp giàu có. Tầng lớp này tạo ra “luật pháp” để cho mọi người phải thừa nhận sự thống trị của họ. Lúc này pháp luật hoàn toàn thuộc vào kẻ mạnh. Khi mà thị tộc đã không thể giúp đỡ được con người, con người cần đến nhà nước và nhà nước ra đời trong tay kể mạnh, thì chủ quyền nhà nước, tự nhiên đã thuộc về kẻ mạnh. “Chúng được tôn kính như thần thánh, chúng xét xử và trừng phạt, giải quyết các cuộc tranh chấp” [1, tr 70].

08/12/2021

ThS Đào Loan Cung

Khoa Xây dựng Đảng


Trong bản “Di chúc” thiêng liêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở Đảng ta “đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Người luôn khẳng định tầm vóc của vấn đề đoàn kết trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Người nhiều lần nhấn mạnh: “Đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành thắng lợi”, “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”. Do đó, phải luôn luôn giữ gìn khối đại đoàn kết – chiếc chìa khóa vạn năng đã giúp cho Đảng ta đưa đất nước vượt qua bao thác ghềnh hiểm trở đến bến bờ thắng lợi.

08/12/2021

ThS Nguyễn Trọng Cảnh

Phó Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

Trường Chính trị tỉnh Phú Yên là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong những năm qua, các cấp, các ngành ở tỉnh Phú Yên đã đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức. Do đó, trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức trong tỉnh từng bước được nâng cao, đáp ứng cơ bản yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thành tích trên có sự đóng góp lớn của Trường Chính trị tỉnh Phú Yên, trong đó có đội ngũ giảng viên của nhà trường.

24/11/2021

ThS Trần Văn Hiệu

Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở

 

Chủ nghĩa yêu nước là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong Tư tưởng Hồ Chí Minh và cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh. Yêu nước đối với Hồ Chí Minh là yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, coi việc đánh đổ đế quốc, thực dân, đánh đổ ách thống trị của nước ngoài là yếu tố hàng đầu để giải phóng dân tộc, nhưng không dừng lại ở đó, cái đích vươn tới là dân phải được tự do, ấm no, hạnh phúc. Đó là lòng yêu nước chân chính, sâu sắc và triệt để, không mang tính nửa vời. Một tư tưởng yêu nước như vậy tự lô-gíc và tình cảm nội tại của nó đã mang tính vô sản và mang đậm tính nhân văn chủ nghĩa xã hội sâu sắc. Chủ nghĩa yêu nước chân chính đó cũng chính là động lực thôi thúc Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác-Lênin.

24/11/2021

Ngô Văn Nghĩa

Khoa Xây dựng Đảng

 

Giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng mà còn giúp cán bộ, đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng và trách nhiệm xã hội. Do đó, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn xác định công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Sinh thời, Người cho rằng, không có lý luận chính trị thì chí khí kém cương quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng, kết quả là “mù chính trị”, thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng. Những chỉ dẫn đó của Người đã nêu rõ vai trò của lý luận, tầm quan trọng của học tập lý luận, nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn.

23/11/2021

ThS Nguyễn Trọng Cảnh

Phó Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

 

Thực tế lịch sử ở nước ta và nhiều nước trên thế giới chứng minh rằng: Khi đất nước yên bình, dưới trên đồng thuận, chính trị - xã hội ổn định đó là điều kiện, tiền đề để đất nước phát triển, nhân dân được yên ổn, ấm no. Ngược lại, khi nào rối loạn, xung đột về chính trị - xã hội thì nước không yên, kinh tế không phát triển, thậm chí có thể kéo theo sự đổ vỡ cả chế độ chính trị - xã hội, tàn phá cả những thành quả đã đạt được. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội không phải là giữ nguyên, mà là sự ổn định trong sự vận động, phát triển, không phải là sự ổn định của sự bảo thủ, trì trệ, mà là ổn định gắn với tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu và vì con người, phát triển bền vững; ổn định phải gắn với đổi mới nhằm khắc phục những khiếm khuyết, hạn chế, đẩy lùi nguy cơ dẫn đến bất ổn định. Vấn đề ổn định chính trị - xã hội chính là tiền đề để tạo ra các điều kiện cơ bản để phát triển nhanh và vững chắc theo hướng đi lên cao hơn, hoàn thiện hơn.

16/11/2021

CN Ngô Văn Nghĩa

Khoa Xây dựng Đảng

 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Hòa đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục nghiên cứu, tuyên truyền Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Trong đó, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình triển khai thực hiện phù hợp, khả thi, đáp ứng được yêu cầu trước mắt và lâu dài; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc vào cuộc, giao nhiệm vụ cụ thể, thời gian triển khai thực hiện cho từng cơ quan, đơn vị, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với quyết tâm cao, thực hiện hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, quản lý công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị.

16/11/2021

ThS Phạm Thị Kiều

Khoa Xây dựng Đảng

Sinh hoạt chuyên đề là một trong những hoạt động chủ yếu của chi bộ, có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của chi bộ và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Sinh hoạt chuyên đề được hiểu là hoạt động tập thể của toàn thể đảng viên trong chi bộ được tổ chức mỗi quý một lần theo quy định của Đảng với các hình thức thích hợp, dưới sự điều hành của cấp ủy chi bộ để thảo luận, đánh giá chuyên sâu về các hoạt động của chi bộ trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề thực chất là một nội dung quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng, trình độ mỗi đảng viên và là cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng.

16/11/2021

                                                ThS Lê Thị Thiện Ý

 Khoa Lý luận cơ sở

 

Cách mạng tháng Mười Nga nổ ra và thành công năm 1917, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, nhân dân lao động từ thân phận bị nô lệ, bị áp bức bóc lột đã vươn lên vị trí làm chủ xã hội. 

16/11/2021

CN Ngô Văn Nghĩa

Khoa Xây dựng Đảng

 

Trong suốt quá trình lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước, Đảng ta luôn đề ra đường lối chính trị đúng đắn, tổ chức vận động nhân dân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đề ra. Trong đó, Đảng luôn đề cao vai trò của công tác dân vận. Công tác dân vận của Đảng được hiểu là toàn bộ các hoạt động của Đảng nhằm tuyên truyền, vận động, thu hút, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và để chăm lo, bảo vệ lợi ích của nhân dân. Đảng ta cũng chỉ rõ công tác dân vận là của cả hệ thống chính trị, trong đó Đảng lãnh đạo, Nhà nước tổ chức thực hiện, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm tham mưu và nòng cốt.

« Trước1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Sau »


Liên kết