15/11/2019

Được thành lập từ cuối năm 1949, Trường Chính trị Phú Yên đã trải qua 70 năm hình thành và phát triển. Sự ra đời của Trường đánh dấu bước ngoặt lớn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, truyền tải đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng và công tác vận động quần chúng đối với quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng bộ tỉnh Phú Yên. Nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua chúng ta có thể khái quát sự hình thành và phát triển của Trường qua các giai đoạn cơ bản sau:

15/11/2019

Qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với những thành tích chung của Trường Chính trị Phú Yên, đội ngũ giảng viên được xây dựng và từng bước trưởng thành về nhiều mặt. Và chính sự trưởng thành của đội ngũ giảng viên đã góp phần quyết định vào thành tích chung của nhà trường, nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ.

15/11/2019

Trường Chính trị Phú Yên tiền thân là Trường đào tạo cán bộ công nông tỉnh Phú Yên được thành lập vào ngày 14 tháng 11 năm 1949 có chức năng nhiệm vụ trang bị lý luận của chủ nghĩa mác - Lênin cho cán bộ tổ chức phong trào cách mạng tỉnh Phú Yên trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Từ khi thành lập Trường cho đến nay, trải qua nhiều giai đoạn nhập trường, tách trường, đến năm 1989, cùng với việc tái lập tỉnh Phú Yên, Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 06-QĐ/TU, ngày 14/7/1989 sát nhập Trường Đảng Thị xã Tuy Hòa vào Trường Đảng tỉnh, đồng thời quy định: “Trường Đảng tỉnh có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh và Thị xã Tuy Hòa”. Trường Đảng tỉnh Phú Yên (từ tháng 12 năm 1995 đến nay là Trường Chính trị Phú Yên) đi vào thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển tỉnh nhà. 

15/11/2019

Trường đào tạo cán bộ công nông tỉnh Phú Yên tiền thân của Trường Chính trị tỉnh Phú Yên ngày nay được thành lập vào ngày 14/11/1949 thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng trang bị những kiến thức về lý luận chính trị, về đường lối kháng chiến cho cán bộ, đảng viên tham gia cách mạng trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn này, trường chưa được tổ chức thành các khoa, phòng và các công việc của nhà trường phân công cho cán bộ, giáo viên đảm nhận. 

15/11/2019

Ngày 14/11/1949, Trường đào tạo cán bộ công nông tỉnh Phú Yên (nay là Trường Chính trị tỉnh Phú Yên) được chính thức thành lập, đánh dấu mốc lịch sử truyền thống vẻ vang 70 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển của Nhà trường. Trải qua những chặng đường lịch sử phát triển của Nhà trường, cán bộ, nhân viên của Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để cùng với Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quá trình hình thành và phát triển của Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu có thể khái quát trên những nét chính sau:

15/11/2019

1. Vài nét về Khoa Nhà nước và pháp luật

Năm 1993, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã ra Quyết định số 313-QĐ/TU ngày 23 tháng 10 năm 1993 đổi tên Trường Đảng tỉnh thành Trường đào tạo cán bộ tỉnh Phú Yên. Như vậy, gắn với việc thay đổi tên Trường đã tạo ra một bước chuyển mới, mục tiêu đào tạo nhà Trường đòi hỏi những yêu cầu mới cao hơn. Đối tượng đào tạo của nhà trường không phải chỉ có cán bộ của Đảng mà phải đào tạo cán bộ cho Nhà nước và các đoàn thể quần chúng. Để đáp ứng với yêu cầu của nhiệm vụ mới, chi ủy cùng với Ban Giám hiệu nhà trường quyết định kiện toàn lại một bước về bộ máy tổ chức, cán bộ: tăng thêm một số khoa và kiện toàn lại các phòng, tuyển nhận thêm cán bộ và giảng viên.

28/12/2016
Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Chính trị tỉnh với vai trò, vị trí là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh đã không ngừng nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
28/12/2016

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, việc đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo ở cơ sở của tỉnh ta là một yêu cầu thường xuyên. Sau đồng khởi Hòa Thịnh, vùng giải phóng được mở rộng, cuộc đấu tranh với địch bằng “ba mũi giáp công” trên cả 3 vùng chiến lược, từ nông thôn, đồng bằng, căn cứ miền núi và đô thị không ngừng phát triển nên yêu cầu đào tạo cán bộ luôn là một nhiệm vụ cấp bách, không thể thiếu của Đảng bộ tỉnh Phú Yên.

28/12/2016
Cùng với toàn chiến trường miền nam, quân và dân tỉnh Phú Yên giành thắng lợi lớn trong cuộc tổng tấn công địch xuân Mậu Thân 1968 nhưng cũng chịu tổn thất hết sức nặng nề. 
28/12/2016
 Để có một đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên” thì công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng công tác huấn luyện cán bộ, nhất là việc đào tạo nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, Người xem đây là biện pháp quan trọng để đào tạo nên những con người xã hội chủ nghĩa.

« Trước1 2Sau »


Liên kết