13/05/2021

CN Bùi Thị Thanh Sang - Khoa Xây dựng Đảng

          Trong suốt tiến trình cách mạng, Ðảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Quan điểm của Ðảng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới được thể hiện xuyên suốt trong Nghị quyết Ðại hội Ðảng, các nghị quyết và chỉ thị của Trung ương Ðảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác quần chúng, công tác vận động phụ nữ, công tác cán bộ nữ. Nhiều chính sách được ban hành nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới.

13/04/2021

ThS. Bùi Thị Thanh Sang - Khoa Xây dựng Đảng

    Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) được coi là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị (HTCT) và của người dân. Chương trình XDNTM được triển khai từ năm 2011 trên cả nước và có những kết quả nổi bật được ghi nhận ở các địa phương trong cả nước nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng. Trong đó, huyện Tây Hòa sau hơn 08 năm thực hiện đã được công nhận là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Phú Yên vào năm 2019.

24/12/2020

ThS. Lê Thị Thiện Ý - Khoa Lý luận cơ sở

24/12/2020

ThS. Lê Thị Thiện Ý

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Khoa Lý luận cơ sở

24/12/2020

ThS. Đặng Từ Hồng Phương - Khoa Lý luận cơ sở

24/12/2020

ThS. Nguyễn Văn Cường - Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật

24/12/2020

ThS. Nguyễn Thị Hồng - Khoa Xây dựng Đảng

24/12/2020

ThS. Lê Thị Thiện Ý - Khoa Lý luận cơ sở

24/12/2020

ThS. Đào Loan Cung - Khoa Xây dựng Đảng

« Trước1 2 3Sau »


Liên kết