10/09/2020

                                                                                               Ths.Nguyễn Thị Tuyết Nga

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

08/09/2020

                                                                                              Nguyễn Thị Tuyết Nga

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

10/07/2020
ThS. Nguyễn Trọng Cảnh - Phó Trưởng phòng TC,HC,TT,TL
02/07/2020

Ngô Văn Nghĩa - Khoa Xây dựng Đảng

22/06/2020

ThS.Nguyễn Thị Nguyệt Minh - Khoa Lý luận cơ sở

19/06/2020
ThS.Lê Thị Thiện Ý - Khoa Lý luận cơ sở
19/06/2020

ThS. Nguyễn Thị Hồng- Khoa Xây dựng Đảng

01/06/2020

                                                                                           ThS.Võ Thị Nhiên

                                                  Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

28/05/2020

ThS.Phạm Thị Kiều – Khoa Xây dựng Đảng


Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng nói chung và tổ chức cơ sở đảng nói riêng là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của công tác xây dựng đảng được Đảng ta đặc biệt quan tâm kể từ Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ IX đến nay. Trong giai đoạn hiện nay, đất nước đang hội nhập sâu rộng với thế giới với những thuận lợi và vô vàn thách thức đan xen, thì nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là nhiệm vụ cần thiết.

24/04/2020

                                                       Ths.  Đặng Từ Hồng Phương - Khoa Lý luận cơ sở

« Trước1 2 3Sau »


Liên kết