05/04/2017
Bối dưỡng công chức xã Vùng núi - trung du - đồng bào dân tộc _ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ
05/04/2017

CHƯƠNG TRÌNH  BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Xà(Dùng cho khu vực Trung du, Miền núi và vùng Dân tộc)

05/04/2017

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁC DỊCH VỤ TRONG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

30/12/2016
 XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
30/12/2016

PHÁT TRIN CNG ĐNG NÔNG TN BN VNG

30/12/2016

NHỮNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XÃ TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

30/12/2016
Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng công chức tài chính - kế toán xã vùng trung du, miền núi và dân tộc
30/12/2016
Bồi dưỡng công chức xã Vùng đồng bằng _ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ 
30/12/2016

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH XÃ, THỊ TRẤN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG

30/12/2016

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH XÃ, THỊ TRẤN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG KHU VỰC MIỀN NÚI

« Trước1 2 3Sau »


Liên kết