13/07/2020
Ban hành kèm theo Quyết định 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
11/11/2019
Ban hành kèm theo Quyết định 2721/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
13/05/2019

(Kế hoạch này thay thế cho Kế hoạch số 10-KH/TCT ngày 02/5/2019)

01/11/2018

LỊCH CÔNG VIỆC CƠ QUAN

(Kèm theo Kế hoạch số 20/2018 /KH-ĐT ngày 30/10/2018)


03/11/2017
HƯỚNG DẪN
05/04/2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)


Liên kết