HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG 5 THÀNH PHỐ TUY HOÀ TỈNH PHÚ YÊN XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

08/12/2021

ThS Đào Loan Cung

Khoa Xây dựng Đảng


Trong bản “Di chúc” thiêng liêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở Đảng ta “đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Người luôn khẳng định tầm vóc của vấn đề đoàn kết trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Người nhiều lần nhấn mạnh: “Đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành thắng lợi”, “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”. Do đó, phải luôn luôn giữ gìn khối đại đoàn kết – chiếc chìa khóa vạn năng đã giúp cho Đảng ta đưa đất nước vượt qua bao thác ghềnh hiểm trở đến bến bờ thắng lợi.


 Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xem vấn đề xây dựng khối đại đoàn kết là một trong những vấn đề chiến lược để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định rõ:“Phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”[1]. Đại hội đã chỉ ra rất rõ rằng, vấn đề đại đoàn kết dân tộc là một nội dung quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước. Sự kết hợp của yếu tố đoàn kết dân tộc với yếu tố thời đại, đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, đồng bộ trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với công tác bảo vệ an ninh – quốc phòng, bảo vệ vững chắc nền hòa bình, ổn định là mục tiêu đặt ra cho thời gian tới trên con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đại diện ý chí, nguyện vọng của cựu chiến binh, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Với vị trí đó, Hội Cựu chiến binh Việt Nam được xác định giữ vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đảng ta đã có những chỉ đạo cụ thể về công tác phát huy khối đại đoàn kết dân tộc đối với cựu chiến binh như sau: “động viên cựu chiến binh, công an hưu trí phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và công an nhân dân Việt Nam cách mạng trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Tăng cường vai trò của hội viên trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.[2]

Phường 5 là địa bàn đặt ở vị trí trung tâm thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Đời sống của đại bộ phận dân cư tương đối ổn định cả về thu nhập, lẫn tư tưởng. Hội cựu chiến binh phường 5 hiện nay có 111 hội viên, trong đó có 10 hội viên đang độ tuổi còn trẻ, còn lại hầu hết là các lão thành cách mạng. Hội viên của Hội Cựu chiến binh chủ yếu là cách mạng lão thành nên có nguồn thu nhập chủ yếu là lương hưu, một số hội viên cũng đã tham gia phát triển kinh tế hộ phù hợp với điều kiện của phường và gia đình như buôn bán nhỏ, làm vườn,… Hiện nay, hội đã thành lập 1 câu lạc bộ cựu quân nhân, tích cực thực hiện nội dung chương trình hành động của hội, là nơi luôn giữ lửa cho tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ”. Là lực lượng tham gia tích cực các phong trào hành động cách mạng cùng với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội còn lại trên địa bàn phường.

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương như: chào mừng Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021); kỷ niệm 90 ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) … đồng thời cũng là năm chịu ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch Covid - 19. Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, ngày 08 tháng 5 năm 2021 của Hội Cựu chiến binh phường 5, Hội đã thực hiện tốt các chương trình, phong trào hành động cách mạng và đạt một số kết quả đáng chú ý đối với công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

          Về công tác tư tưởng, Hội vận động cán bộ, hội viên chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định về dân chủ ở cơ sở. Tham gia học tập quán triệt đầy đủ các Nghị quyết của Đảng các cấp; thực hiện công tác quân sự địa phương, phối hợp cùng Hội đồng nghĩa vụ quân sự tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên trúng tuyển chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2021; tuyên truyền vận động thanh niên và gia đình đưa con em lên đường nhập ngũ năm 2021 (có 11 thanh niên trúng tuyển). Hội đã vận động những hội viên cựu chiến binh là đảng viên luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, chống lại mọi biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, giữ gìn tốt các mối quan hệ trong Đảng, chính quyền và trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh; Ban Chấp hành Hội tập trung tuyên truyền vận động cán bộ hội viên cựu chiến binh trong phường tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, nhất là trước, trong và sau Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Về công tác đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cụ thể: Hội đã thực hiện các cuộc vận động đóng góp “Quỹ xóa nhà tạm”, chủ động tham gia cuộc vận động do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phát động như ngày chủ nhật xanh,.

Về công tác giáo dục thế hệ trẻ, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hoạt động liên tịch với Công an, Quân sự, Đoàn thanh niên, Hội xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Thông qua các hoạt động cụ thể với tổ chức Đoàn để tuyên truyền về tinh thần yêu nước đến thế hệ trẻ, đồng thời theo dõi sát sao để giới thiệu những đoàn viên ưu tú được xem xét kết nạp vào Đảng, Hội cùng địa phương đã đón 07 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

          Về công tác phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố, Hội Cựu chiến binh cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của phường tham gia tích cực các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn phường và thành phố như công tác trực chốt, tham gia hỗ trợ công tác truy vết, xét nghiệm, điều tra dịch. Đặc biệt là những hoạt động hỗ trợ hội viên và nhân dân ổn định đời sống để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội Cựu chiến binh phường 5 cũng có một số hạn chế như: các phong trào, hành động của Hội chưa có tính chủ động cao, còn phụ thuộc vào các chương trình do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; với đặc điểm hội viên của Hội là người lớn tuổi, số lượng hội viên ở độ tuổi còn trẻ chỉ có 10 đồng chí, điều này làm cho một số hoạt động của Hội còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của hoạt động Hội; đồng chí chủ tịch Hội cựu chiến binh phường 5 chỉ mới tiếp nhận nhiệm vụ này vào tháng 8/2021, do vậy chưa nắm bắt kịp các hoạt động, đặc điểm của hội viên trong Hội, việc phân công nhiệm vụ chưa thật phù hợp, khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động.

Từ chủ trương của Đảng trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực trạng của Hội Cựu chiến binh phường 5, trong thời gian tới Hội Cựu chiến binh phường 5 cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đó là:

Một là, thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ hội về vai trò nòng cốt của Hội Cựu chiến binh trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nắm rõ chức trách, nhiệm vụ của Hội trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực tham gia các chương trình hành động, các cuộc vận động của tổ chức Hội hằng năm. Từ nhận thức về vai trò của Hội Cựu chiến binh trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đội ngũ cán bộ hội mới đưa ra cách thức làm việc hiệu quả, tạo sức mạnh nội sinh khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

          Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của tổ chức đảng các cấp đối với các nội dung, chương trình hoạt động của Hội Cựu chiến binh. Thông qua sự chỉ đạo của tổ chức Đảng, Hội Cựu chiến binh phường 5 cụ thể hóa bằng các văn bản, tạo điều kiện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình ở từng nội dung hoạt động. Đồng thời cũng tạo điều kiện để Hội hoạt động sáng tạo, hiệu quả thiết thực các chức năng, vai trò của mình ở các hoạt động cụ thể trong thực tiễn.

          Ba là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Cựu chiến binh phường 5 theo hướng tăng cường tuyên truyền, vận động các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, nội dung, chương trình hành động từng năm, từng nhiệm kỳ đến với cán bộ, hội viên, quần chúng nhân dân. Phương thức hoạt động của Hội cần đẩy mạnh là phát huy vai trò của hội viên tham gia thực hiện các chương trình, phong trào hành động, cụ thể là thông qua các hoạt động của chi hội, tổ hội.

          Bốn là, xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa Hội Cựu chiến binh phường với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội như hội phụ nữ, hội nông dân,... Đặc biệt là với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ, một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của Hội Cựu chiến binh. Đồng thời, để tạo hiệu quả cho công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Hội và quần chúng nhân dân trên địa bàn phường trong thời điểm chịu sự ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid, tổ chức Hội cần linh hoạt trong sự hỗ trợ, giúp đỡ hội viên và quần chúng nhân dân cải thiện đời sống, ổn định thu nhập, ổn định về mặt tư tưởng trong thời điểm này thông qua việc kêu gọi sự hỗ trợ của các mạnh thường quân.

          Năm là, chủ tịch Hội, các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh phường 5 cần tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với hội viên, đặc biệt là những hội viên có tuổi đời lớn, có kinh nghiệm để có được sự tư vấn, hỗ trợ trong quá trình làm việc. Tinh thần cầu thị luôn là một hướng đi tốt để bản thân người đứng đầu Hội có thể không ngừng trưởng thành trong thời gian tham gia các hoạt động của tổ chức Hội. Đặc biệt là tạo điều kiện cho cán bộ hội tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng cần thiết cho cán bộ hội với công tác dân vận.

          Trong quá trình đổi mới toàn diện, hội nhập và phát triển, vai trò Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng quan trọng. Với chủ trương của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Hội Cựu chiến binh phường 5 trong thời gian tới sẽ tiếp tục khắc phục những hạn chế còn tồn tại và phát huy hơn nữa những thế mạnh của Hội để góp phần thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đưa ra.

         

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

          1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, tập 1, tập 2.

          2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, tập 9, tập 13, tập 15.

          3. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Giáo trình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, Nxb. Lý luận chính trị, H.2021.

          4. Hội Cựu chiến binh phường 5: Báo cáo số 08 – BC/CCB, ngày 08/5/2021, Sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.  [1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, tập 1, tr.14.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, tập 1, tr.169.Liên kết