GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ YÊN

08/12/2021

ThS Nguyễn Trọng Cảnh

Phó Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

Trường Chính trị tỉnh Phú Yên là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong những năm qua, các cấp, các ngành ở tỉnh Phú Yên đã đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức. Do đó, trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức trong tỉnh từng bước được nâng cao, đáp ứng cơ bản yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thành tích trên có sự đóng góp lớn của Trường Chính trị tỉnh Phú Yên, trong đó có đội ngũ giảng viên của nhà trường.


Trong bối cảnh mới, với yêu cầu chung về phát triển nguồn nhân lực, việc đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở vững vàng về chính trị luôn là nhiệm vụ cấp bách và mang tính chiến lược lâu dài. Vì vậy, với chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Phú Yên tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

Từ thực tế đội ngũ giảng viên hiện nay, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng trong tình hình mới, việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của Trường Chính trị tỉnh Phú Yên cần tập trung vào các giải pháp cơ bản sau đây:

1. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên về chuyên môn, nghiệp vụ.

Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng đào tạo và khẳng định uy tín, vị thế, thương hiệu của nhà trường. Do vậy, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên là yêu cầu mang tính cấp thiết trong sự nghiệp phát triển giáo dục nói chung và phát triển Trường Chính trị tỉnh Phú Yên nói riêng.

Muốn nâng cao chất lượng đào tạo thì việc đầu tiên là phải nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ giảng dạy và muốn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy điều cần thiết là phải làm cho toàn thể cán bộ, giảng viên nhận biết rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập nâng cao trình độ. Do vậy, mỗi cán bộ, giảng viên phải coi việc học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mọi cán bộ, giảng viên.

Muốn thực hiện tốt nội dung nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cần phải thực hiện tốt các yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo thực sự thiết thực và phục vụ chính cho công tác giảng dạy của giảng viên hoặc những công việc sẽ đảm nhiệm sau này, góp phần nâng cao trình độ chung của đội ngũ giảng viên, cả về năng lực chuyên môn lẫn kiến thức thực tế cũng như khả năng tham gia các hoạt động khác trong và ngoài trường.

Về đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn: Bên cạnh sự cố gắng, nỗ lực của chính bản thân đội ngũ giảng viên, nhà trường cần chú trọng và tạo mọi điều kiện cả vật chất, tinh thần lẫn thời gian cho cán bộ, giảng viên đi học cao học, nghiên cứu sinh để xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng và đồng bộ về cơ cấu; động viên, khuyến khích giảng viên đi học cao học, nghiên cứu sinh ở nước ngoài hay theo các chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Về bồi dưỡng: Bên cạnh sự cố gắng, nỗ lực phát huy vai trò tự bồi dưỡng, nhà trường xây dựng nội dung bồi dưỡng có tính chất tổng hợp, bao quát tất cả nội dung thuộc các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác nhau. Nội dung bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn tập trung vào những nội dung giảng viên còn yếu, thiếu hoặc các nội dung bồi dưỡng theo nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức, theo vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

2.  Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; tạo chuyển biến sâu sắc trong đội ngũ giảng viên nhằm đảm bảo sự đồng bộ, kế thừa và phát triển.

 Để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nhà trường cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hợp lý, phù hợp với thực tế. Theo đó, kế hoạch đào tạo giảng viên phải được xây dựng một cách chi tiết, cụ thể phù hợp với ngành, chuyên ngành của từng giảng viên hiện tại. Vì vậy, khi xây dựng kế hoạch đào tạo phải có lộ trình cụ thể, tính đến các điều kiện thuận lợi cho giảng viên kết hợp vừa giảng dạy, vừa học tập đạt hiệu quả, không ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy.

Việc bồi dưỡng cần tổ chức thường xuyên dưới nhiều hình thức khác nhau như ngắn hạn, dài hạn, tập trung, không tập trung … tùy theo nội dung, chuyên đề cần bồi dưỡng và có thể lồng ghép dưới hình thức hội thảo, hội thi, tập huấn, đi nghiên cứu cơ sở.

Đối với các giảng viên trẻ, nhà trường cần phân công giảng viên có kinh nghiệm kèm cặp, giúp đỡ, hướng dẫn, truyền thụ phương pháp và kinh nghiệm giảng dạy.

Gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên với công tác quy hoạch và sử dụng cán bộ, do vậy cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, quản lý chuyên môn và bồi dưỡng về lý luận chính trị cho giảng viên trẻ, đội ngũ cán bộ trong diện quy hoạch.

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên theo quy hoạch, theo chức danh chuyên môn, đảm bảo đồng bộ về cơ cấu đội ngũ cán bộ, giảng viên, coi đây là phương pháp quan trọng hàng đầu trong thực hiện chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới.

3. Đổi mới công tác nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giảng viên.

Giảng dạy và nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế là nhiệm vụ cơ bản nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên; nghiên cứu khoa học là một hoạt động mang tính tự nguyện, là niềm đam mê của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, bên cạnh việc khuyến khích tính tự nguyện, tự giác của giảng viên, nhà trường cần tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn để đội ngũ giảng viên có điều kiện, cơ hội tham gia, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

4.  Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ giảng viên.

Bên cạnh tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cần bồi dưỡng cả phương pháp, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên. Theo đó, nhà trường tạo điều kiện về thời gian cho giảng viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để bổ sung kiến thức cần thiết, phục vụ cho công tác giảng dạy; thực hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ, giảng viên để đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thực tế. Đi đôi với việc bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên cần quan tâm bồi dưỡng các kỹ năng như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư vấn, kỹ năng đánh giá, khả năng tự học tập, tự nghiên cứu nhất là đối với các giảng viên trẻ.

5. Mở rộng liên kết, hợp tác trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

Mở rộng quan hệ liên kết, hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên của nhà trường. Vì thế, nhà trường cần chủ động hợp tác và liên kết mở các hội thảo khoa học, cử cán bộ, giảng viên đi dự các hội thảo khoa học, tích cực tìm kiếm các lĩnh vực đào tạo phù hợp để hợp tác, liên kết.

Tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tranh thủ sự ủng hộ từ các cơ quan để đẩy mạnh quan hệ hợp tác đào tạo, nghiên cứu với các cơ sở đào tạo có uy tín như: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia…góp phần nâng cao trình độ nguồn nhân lực của địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Tạo cơ hội cho cán bộ, giảng viên đi học tập, trao đổi với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, thông qua đó giúp cán bộ, giảng viên tiếp cận những quan điểm giáo dục hiện đại, những thành tựu mới về khoa học, công nghệ cũng như các phương pháp giảng dạy tiên tiến để có thể áp dụng vào thực tiễn nhà trường, từng bước nâng cao vị thế và uy tín của nhà trường, đáp ứng yêu cầu của công tác đào tạo lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1].     Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2015), Kết luận của Ban bí thư về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày ngày 20 tháng 11 năm 2015.

[2].     Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2016.

[3].     Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, tập 1, 2, Hà Nội, 2021.

[4]].   Quyết định số 2252/QĐ-HVCTQG ngày 02/5/2019 của Giám đốc Hoc viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

[5] Thủ tướng Chính phủ (2019), Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 Phêduyệt đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương giai đoạn 2019-2030.Liên kết