Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022

18/03/2022

Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Phú Yên trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 762-KH/HVCTQG về Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địchlần thứ hai, năm 2022.
Tải về máy: 

Liên kết