Thông báo Chiêu sinh khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2021

04/10/2021

Thông báo số 12-TB/TCT, ngày 04/10/2021 của Trường Chính trị tỉnh Phú Yên về Chiêu sinh khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2021.
Tải về máy: 

Liên kết