Lịch sử hình thành và phát triển Trường Chính trị tỉnh Phú Yên

03/03/2020

Được thành lập từ cuối năm 1949, Trường Chính trị Phú Yên đã trải qua 70 năm hình thành và phát triển. Sự ra đời của Trường đánh dấu bước ngoặt lớn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, truyền tải đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng và công tác vận động quần chúng đối với quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng bộ tỉnh Phú Yên. Nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua chúng ta có thể khái quát sự hình thành và phát triển của Trường qua các giai đoạn cơ bản sau:


- Quá trình ra đời và hoạt động của Trường trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)

Sau cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhằm khắc phục tình hình cán bộ các cấp ở địa phương thiếu về lý luận chính trị và phương pháp vận động quần chúng, Tỉnh ủy Phú Yên đã chủ trương tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn ngày. Nội dung tập trung bồi dưỡng đường lối kháng chiến chống Pháp; chủ nghĩa duy vật biện chứng; sửa đổi lối làm việc; phương pháp vận động quần chúng; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, ... Đến tháng 02 năm 1949 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ III đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có nhiệm vụ đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới. Khi thực hiện nhiệm vụ này, nhiều nơi do nhận thức về tính chất giai cấp không đầy đủ nên đã chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng, có nơi buông lỏng quản lý, kết nạp cả thành phần bóc lột vào Đảng. Từ những lớp bồi dưỡng ngắn ngày và để đáp ứng yêu cầu cấp bách trong việc trang bị lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng, ngày 14 tháng 11 năm 1949, Tỉnh uỷ Phú Yên quyết định thành lập Trường Đào tạo cán bộ công nông tỉnh Phú Yên (tiền thân của Trường Chính trị hiện nay). Trường ra đời đánh dấu bước ngoặc quan trọng trong  công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên của tỉnh.

Những ngày đầu thành lập, Trường gặp vô vàn khó khăn, không có địa điểm mở lớp, Trường phải sử dụng nhà dân, đình, chùa để làm lớp học; đội ngũ giáo viên chủ yếu là kiêm nhiệm; nội dung học tập chủ yếu là truyền đạt chỉ đạo của cấp trên cho người học chứ không có tài liệu để đọc và nghiên cứu; để tránh sự theo dõi của địch Trường thường xuyên chuyển địa điểm để duy trì lớp học. Khó khăn là vậy, nhưng với tinh thần cách mạng tiến công, các thế hệ đi trước của nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ truyền đạt chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối, chủ trương của Đảng, công tác vận động quần chúng đến với học viên góp phần giành thắng lợi trong sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng và Nhân dân ta.

- Hoạt động của Trường trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954- 1975)

Đây là giai đoạn cực kỳ khó khăn của nhà trường. Sau Hiệp định Gieneve 1954, đế quốc Mỹ đã nhảy vào miền Nam thực hiện chính sách khủng bố, đàn áp đẫm máu, trắng trợn đồng bào và các chiến sỹ cách mạng yêu nước, để đảm bảo an toàn và tránh bị đàn ápTrường rút vào hoạt động bí mật. Năm 1961, trước yêu cầu đòi hỏi của việc bồi dưỡng cán bộ để tăng cường cho cơ sở, Tỉnh Phú Yên đã chủ trương thành lập Trường Đảng chuyên trách công tác đào tạo, bồi dưỡng đảng viên, cán bộ cơ sở. Hoạt động của Trường dần đi vào chiều sâu. Trường học được xây dựng, mặc dù phải di chuyển qua 17 địa điểm trường, nhưng tổ chức và hoạt động của Trường luôn được duy trì; nội dung truyền đạt bám sát vào thực tế diễn biến tình hình trên địa bàn, gắn với tình hình, âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mỹ và chủ trương, phương pháp đấu tranh cách mạng của ta trong thời kỳ này. Phương pháp học tập được thực hiện khoa học bài bản hơn, học viên đọc tài liệu tại tổ, lên lớp nghe giảng, thảo luận tổ, giáo viên theo dõi nắm nội dung, gợi ý thảo luận, giải đáp thắc mắc. Mặc dù dạy và học trong hoàn cảnh muôn vàn khó khăn nhưng Trường vừa tổ chức được các lớp tập trung dài hạn, vừa tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn ngày, cấp tốc cho phù hợp với diễn biến tình hình đang diễn ra; lớp học ban đầu có khoảng 10 học viên, sau đó nhiều lớp tăng lên đến 50- 60 học viên; nội dung, chương trình luôn được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với từng lớp học, từng nhiệm vụ trong mỗi thời kỳ.

Trong điều kiện cách mạng vô cùng khó khăn, địch thường xuyên càn quét, nhiều cán bộ hy sinh nhưng Trường Đảng Phú Yên đã đi suốt chiều dài của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó, cùng với nhân dân tỉnh Phú Yên viết nên những trang sử hào hùng cho đến ngày toàn thắng 30-4-1975.

- Hoạt động của Trường thời kỳ đất nước giành được độc lập (1975 -1989)

Sau ngày đất nước thống nhất, Trường Đảng tỉnh Phú Yên và Trường Đảng tỉnh Khánh Hòa hợp nhất từ ngày 10/01/1976 và lấy tên là Trường Đảng tỉnh Phú Khánh. Đây là thời kỳ cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh để lại rất nặng nề. Trường Đảng Phú Khánh vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên cho tỉnh về chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối, chủ trưởng của Đảng vừa ra sức tăng gia sản xuất góp phần kiến thiết quê hương đất nước.

- Hoạt động của Trường từ khi tái lập tỉnh Phú Yên đến nay

Sau khi tái lập tỉnh Phú Yên, ngày 16/7/1989 Trường Đảng tỉnh Phú Yên chính thức hoạt động trở lại, từ đó đến nay đã qua hơn 30 năm, các thế hệ thầy, cô giáo, công chức, viên chức và người lao động của nhà trường đã ra sức phấn đấu viết tiếp những trang sử vẻ vang của Trường trong giai đoạn lịch sử mới.

Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, các thế hệ cán bộ, đảng viên của Nhà trường đã có những đóng góp to lớn về mọi mặt tạo nền tảng cho các thế hệ tiếp theo kế tục sự nghiệp để phát triển. Những ngày mới thành lập (1949), Trường chỉ có 05 giáo viên và 04 đồng chí vừa phục vụ vừa cấp dưỡng, đến nay tổng số cán bộ, công chức, viên chức của Trường là 40 đồng chí, trong đó có 24 đồng chí trình độ thạc sĩ, 20 đồng chí trình độ cao cấp lý luận chính trị, Đảng bộ nhà trường có 35 đảng viên.

Với đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được kiện toàn và nâng cao chất lượng; từ khi tái lập tỉnh đến nay; Nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp cho tỉnh. Trong đó hệ Trung cấp lý luận chính trị và trung cấp lý luận chính trị - hành chính 122 lớp; 50 lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, hàng trăm lớp hệ bồi dưỡng cho cán bộ hội, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở; liên kết với các học viện, các địa phương, ban ngành đào tạo 20 Cao cấp lý luận chính trị, 13 lớp chuyên viên chính và nhiều hệ bồi dưỡng, đào tạo khác góp phần bổ sung nguồn nhân lực dồi dào cho các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh.

 Bên cạnh sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác quản lý dạy và học được nhà trường đặc biệt quan tâm đổi mới toàn diện từ khâu chiêu sinh, tổ chức quản lý dạy và học, đến đánh giá kết quả học tập được thực hiện khá bài bản, chặt chẽ; phương pháp dạy và học được đổi mới theo hướng tăng cường đối thoại, rèn luyện kỹ năng, gắn lý luận với thực tiễn. Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn cũng được triển khai thực hiện thường xuyên đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng. Trong những năm qua, Nhà trường đã triển khai thực hiện nhiều hội thảo khoa học cấp tỉnh nhân các ngày lễ lớn của đất nước; nhiều đề tài khoa học cấp trường, nhiều bài viết của giảng viên, viên chức nhà trường được đăng trên các tạp chí, báo Trung ương và địa phương. Các bài viết tập trung làm rõ một số vấn đề về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, công tác vận động quần chúng, trao đổi phương pháp dạy và học, … Qua đó, góp phần khẳng định và làm rõ thêm quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Công tác nghiên cứu khoa học đã được quan tâm đẩy mạnh ngang tầm với nhiệm vụ giảng dạy góp phần làm tăng kiến thức cho đội ngũ giảng viên, vận dụng trong giảng dạy phù hợp với từng bài giảng và thực tiễn ở Phú Yên.

          Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng Đảng; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những viểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, làm thay đổi về nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, viên chức và quần chúng trong nhà trường theo hướng tích cực.

          Chặng đường lịch sử đi qua, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà trường luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, cần cù, chịu khó, sáng tạo trong công việc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Với những thành tích đã đạt được, tập thể nhà trường được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2005; nhiều đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, giảng dạy, học tập, phong trào, … được Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn viên chức Việt Nam biểu dương, khen thưởng. 

          Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Chính trị Phú Yên xác định nhiệm vụ trong thời gian tới là rất nặng nề. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; tập thể Ban Giám hiệu, đảng viên, công chức, viên chức nhà trường phải tăng cường đổi mới trên các mặt hoạt động của nhà trường. Quyết tâm đoàn kết hoàn thành xuất sắc một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Thứ nhất, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện công tác nhân sự; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo mọi hoạt động của nhà trường. Trước mắt, Nhà trường cần triển khai thực hiện tốt Quy định số 13 - QĐi/TU, ngày 11/ 01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, quy định về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh; tổ chức sắp xếp bộ máy tinh gọn, ổn định về tư tưởng, chính trị, từng bước đảm bảo 75 % giảng viên và viên chức làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo quy định. Nêu cao quyết tâm chính trị, Trường tập trung làm tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên và viên chức làm công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đạt chuẩn theo quy định, phấn đấu trong thời gian tới Nhà trường có ít nhất 01 - 02 đồng chí có trình độ tiến sĩ để từng bước tiến tới đảm bảo mục tiêu xây dựng trường chính trị chuẩn theo quy định.

- Thứ hai, Nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học trong thời gian đến để gióp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp cơ sở đảm bảo chất lượng khi ra trường. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này đòi hỏi Trường cần xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong chuẩn mực trong sinh hoạt, tâm huyết với nghề, có trình độ chuyên môn cao, phương pháp làm việc và giảng dạy tốt, có kiến thức thực tiễn gắn với lý luận, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Chú trọng việc cử giảng viên đi học tập, nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức mới, bố trí giảng viên đi thực tế ở cơ sở để bổ sung kiến thức thực tiễn. Tăng cường công tác quản lý hoạt động dạy và học. Ngoài ra, cần tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, nhất là thực tiễn ở cơ sở Phú Yên; hướng mọi hoạt động khoa học của nhà trường vào mục tiêu hàng đầu là nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

- Thứ ba, xây dựng Trường Chính trị mới có cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại theo yêu cầu của một Trường Chính trị chuẩn. Trước mắt, tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện xây dựng cơ sở mới Trường Chính trị tỉnh đảm bảo đúng tiến đội, sớm đưa vào sử dụng để tạo mọi điều kiện tốt nhất phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh trong tình hình mới. Chú trọng đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và nhu cầu sinh hoạt của học viên, tạo sự chuyển biến thật sự về chất, thay đổi diện mạo của Trường trong những năm tới để xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của cả tỉnh./.Các tin khác:

Liên kết