Tổ chức bộ máy

25/10/2021

Cơ cấu tổ chức


1.     Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh gồm có:


01 Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng


2.     Cơ cấu tổ chức của Trường Chính trị tỉnh:

                   Có 03 Khoa và 02 Phòng

          + Khoa Lý luận cơ sở

          + Khoa Xây dựng Đảng

          + Khoa Nhà nước và pháp luật

          + Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

          + Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

 

I.

BAN GIÁM HIỆU

 

 

01

 

HIỆU TRƯỞNG

Nhà giáo Ưu tú, TS Phạm Văn Cường

Điện thoại: 0918128379; 0967173579

Email: pvcuongtctpy@gmail.com

 

 

02

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS Lương Công Ninh

Điện thoại: 0979.848.077

Email: luongninh1970@gmail.com

 

 

03

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS Nguyễn Thị Kim Thoa

Điện thoại: 0987478336

Email: thoatgpy@gmail.com

 

 

II.

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ

 

 

01

 

TRƯỞNG KHOA

ThS Đỗ Thị Xuân Kim

Điện thoại: 0911358919

Email: doxuankim@gmail.com

 

 

02

ThS Trần Văn Hiệu - Giảng viên

Điện thoại: 0964584000

Email: tranhieupy@gmail.com

 

 

03

ThS Nguyễn Thị Hồng Nhung - Giảng viên

Điện thoại: 0985.018.088

Email: hongnhung.tctpy@gmail.com

 

 

04

ThS Lê Thị Thiện Ý - Giảng viên

Điện thoại: 0947072571

Email: lethithieny80@gmail.com

 

 

05

ThS Nguyễn Thị Nguyệt Minh - Giảng viên

Điện thoại: 0915260385

Email: nguyenminhpy85@gmail.com

 

 

06

ThS Đặng Từ Hồng Phương - Giảng viên

Điện thoại: 01669277288

Email: dangtuhongphuong@gmail.com

 

 

III.

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

 

 

 

 

01

02

TRƯỞNG KHOA

ThS Nguyễn Văn Ca

Điện thoại: 0969366936

Email: nguyenca2013@gmail.com


PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại: 0989.395.449

Email: nguyenhoatctpy@gmail.com

 

 

03

ThS Phạm Thị Kiều - Giảng viên

Điện thoại: 0979.842.227

Email: kieuxddtctpy@gmail.com

 

 


 

 

04

ThS Nguyễn Thị Hồng - Giảng viên

Điện thoại: 0905330246

Email: lyhaino1@gmail.com

 

 

 

05

ThS  Đào Loan Cung - Giảng viên

Điện thoại: 0944433169

Email: cungtctpy@gmail.com

 

 

 

06
07

CN Bùi Thị Thanh Sang - Giảng viên

Điện thoại: 01227504015

Email: sangtctpy@gmail.com

 

CN Ngô Văn Nghĩa – Giảng viên

Điện thoại: 0989776330

Email: nghiatctpy@gmail.com


 

 

IV.

KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

 

 

 

01

 

TRƯỞNG KHOA

ThS Nguyễn Văn Cường

Điện thoại: 0982.295.857

Email: vancuongtctpy@gmail.com 

 

 


 

 


 

 

02

CN Đinh Thị Quỳnh - Giảng viên

Điện thoại: 0974923286

Email: dinhthiquynh87@gmail.com

 

 

 

V.

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

 


01


02


TRƯỞNG PHÒNG

ThS Đặng Lê Thanh Vũ

Điện thoại: 0836008800

Email: phongdaotaotctpy@gmail.comPHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS Trương Thị Ngọc Phương

Điện thoại: 0986.098.680

Email: nphuongtctpy@gmail.com

 

 
03ThS  Nguyễn Thị Thanh Hương

Điện thoại: 0387336112

Email: thanhhuong832003@gmail.com

 

 

 

04
05

06
07

ThS Nguyễn Thị Như Ý- Chuyên viên

Điện thoại: 0836907999

Email: ngnhu.y1218@gmail.comThS Lê Thị Bích Hạnh – Chuyên viên cao cấp

Điện thoại: 0905235021

Email: lehanh1970@gmail.comThS Nguyễn Duy Kha - Giảng viên

Điện thoại: 0978434907

Email: duykhaphuyen@gmail.com


CN Hoàng Hải Anh - Chuyên viên

Điện thoại: 0988785296

Email: hoanghaianhtctpy@gmail.com

 

 


 

 

 

 

VII.

PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU

 

 

 

01

 

TRƯỞNG PHÒNG

ThS Huỳnh Văn Thuấn

Điện thoại: 0982.507.200

Email: tctthuan@gmail.com

 

 

 

02

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS Nguyễn Trọng Cảnh

Điện thoại: 0915.840.003

Email: nguyencanh2906@gmail.com

 

 

 

03

04 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS Võ Thị Nhiên

Điện thoại: 0988.973.529

Email: thaonhientct@gmail.com


ThS Nguyễn Thị Tuyết Nga - Chuyên viên chính

Điện thoại: 01236907045

Email: tuyetnga.tct74@gmail.com 


 

 

05

CN Nguyễn Thị Thanh Hồng – Thủ quỹ

Điện thoại: 0913575596

Email: nguyenhong23385@gmail.com

 

 

 

06

CN Huỳnh Thị Mai Trang – Kế toán

Điện thoại: 0905300880

Email: maitrangttg@gmail.com

 

 

 

07

CN Lê Thị Ngọc Lan – Nhân viên

Điện thoại: 0886948505

Email: lengoclan2013@gmail.com

 

 

 

08

CN Đỗ Thị Minh Thư - Chuyên viên

Điện thoại: 0942031879

Email: thutctpy@gmail.com

 

 

 

09

CN Hà Phú Phương – Chuyên viên

Điện thoại: 0983015346

Email: phuphuongpy@gmail.com

 

 

 

10

Vũ Hoàng Vân – Nhân viên

Điện thoại: 01295505821

 

 

 

11

Nguyễn Văn Thành - Lái xe

Điện thoại: 0935896451

 

 

 


 

 

     
Nguồn tin: Trường Chính trị tỉnh Phú Yên

Các tin khác:

Liên kết