Chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh Phú Yên

20/03/2019

Trường Chính trị tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


 Chức năng

Trường Chính trị tỉnh có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở tỉnh.

            Nhiệm vụ 

1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội cấp cơ sở; trưởng, phó phòng ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh và tương đương; trưởng, phó phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội cấp huyện và tương đương; cán bộ được quy hoạch vào các chức danh trên; cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức về một số lĩnh vực khác.

2. Đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

3. Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương đương, ngạch chuyên viên và tương đương; ngạch chuyên viên chính và tương đương.

4. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội cấp cơ sở. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện.

5. Bồi dưỡng các chương trình khác do cấp có thẩm quyền giao.

6. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

7. Tham gia tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương, cơ sở, tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập.

8. Đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng khác theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


(Theo Quy định số 13-QĐi/TU, ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh).Nguồn tin: Trường Chính trị tỉnh Phú Yên

Các tin khác:

Liên kết