Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên

11/11/2019

Ban hành kèm theo Quyết định 2721/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Tải về máy: 

Nguồn tin: Trường Chính trị

Liên kết