Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên

13/07/2020

Ban hành kèm theo Quyết định 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ


Tải về máy: 

Nguồn tin: Trường Chính trị

Liên kết