13/07/2020
Ban hành kèm theo Quyết định 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
07/10/2022
                                                              ThS Bùi Thị Thanh...
16/05/2023
Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Phú Yên trân trọng giới thiệu Thể lệ Giải báo...
Liên kết