13/07/2020
Ban hành kèm theo Quyết định 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
08/12/2021
ThS Nguyễn Trọng Cảnh Phó Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu   1- Quan...
18/03/2022
Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Phú Yên trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch...
Liên kết